CMENTARZ KOMUNALNY STAROGARD GDAŃSKI

ul. Skarszewska 26
83-200 Starogard Gdański
tel. / fax 058 562 21 48

BEZPOŚREDNI KONTAKT

O firmie » Regulamin

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH
w Starogardzie Gdańskim

W celu umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym, zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego Cmentarzy prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o Cmentarze wraz z ich urządzeniami oraz o stosowanie się do poniższego Regulaminu.

A. ZASADY OGÓLNE
1. Właścicielem Cmentarza, przy ul. Skarszewskiej 26 oraz Cmentarza znajdującego się na działkach nr: 11, Obr.2 i 2/2, Obr.4 przy ul. Kalinowskiego w Starogardzie Gdańskim jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
2. Cmentarzami administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z.o.o, ul. Tczewska 22
w Starogardzie Gdańskim, tel./fax 585622148, zwanym dalej Administratorem Cmentarzy, na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 1995 roku oraz umowy z dnia 04 maja 2010 roku.
3. Siedziba Administratora Cmentarzy znajduje się na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Skarszewskiej 26
w Starogardzie Gdańskim - Dział Usług Pogrzebowych „STARKOM”.
4. Załatwianie spraw formalno- organizacyjnych
W siedzibie Administratora Cmentarzy można załatwić, w godzinach urzędowania, wszystkie sprawy formalno- organizacyjne:
1. niezbędne do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzu. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną, karty zgonu zawierającą adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Prawo do pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w art. 10 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. związane z zorganizowaniem pogrzebu, we wszystkich obrządkach religijnych i wyznaniowych, wyboru trumny lub urny i innych akcesoriów pogrzebowych,
3. związane z ekshumacją. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do ekshumowania zwłok, po otrzymaniu zezwolenia od Miejskiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie Prokuratora lub Sądu.
4. związane z dokonaniem opłat za miejsca pod grób, przedłużeniem opłaty za miejsca pod grób na kolejne 20 lat, sprzedażą miejsc grzebalnych za życia tzw. „rezerwacji miejsca”, oraz z przedłużeniem opłaty za miejsce rezerwowane na kolejne 20 lat,
5. inne, związane z działalnością Cmentarzy,

Godziny urzędowania Administratora Cmentarzy
- od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
- sobota w godz. 8.00-12.00

W sytuacjach szczególnych, takich jak np. zgłoszenie zgonu i zorganizowanie przewozu zwłok uruchomiono dyżur całodobowy pod nr telefonu:
58 562 21 48; 609 249 824; 609 249 823; 693 184 949.
.
Cmentarze są otwarte dla osób odwiedzających groby codziennie od godz. 7.00 do 18.00 w miesiącach od grudnia do marca oraz w godzinach od 7.00 do 20.00 od kwietnia do listopada.
5. Cały teren Cmentarzy nie jest oświetlony i ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających groby, przebywanie na jego terenie po zmierzchu nie jest wskazane
6. Cmentarze wyposażone są w sieć wodociągową, zasilaną z instalacji miejskiej. Woda z punktów czerpalnych nie nadaje się do spożycia. Może być jedynie wykorzystywana do celów gospodarczych i do podlewania roślin . Instalacja wodociągowa jest czynna w okresie utrzymywania się temperatury wyższej od 0⁰C (zwykle włączana jest od połowy kwietnia, po ustąpieniu przymrozków, a wyłączana jest pod koniec października lub na początku listopada, gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0⁰C).
7. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godz. 9.00-14.00, w soboty w godz. 9.00-12.00 W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Administratorem Cmentarzy, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach, za dodatkową opłatą w/g obowiązującego cennika usług.
8. Dla czynności kopania grobów, wykonywania różnego rodzaju robót kamieniarskich, budowlanych, remontowych przy grobach murowanych, nagrobkach, zakładania opasek z kostki brukowej wokół grobu, przewiduje się czas tylko w dni robocze w godz. 7.00-14.00.
9. Administrator w szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej może ustalić inny, indywidualny czas wykonywania robót, niż określono. Osoby indywidualne, które chcą wykonywać w/w roboty (oprócz kopania grobów) zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu do Administratora celem zapoznania się z obowiązującymi przepisami i Regulaminem Cmentarzy, oraz dokonania stosownych opłat.
10. Dla zakładów pogrzebowych, kamieniarskich i budowlanych określone zostały szczegółowe zasady postępowania na Cmentarzach Komunalnych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Cmentarzy Komunalnych można zgłaszać w biurze Administratora przy ul. Skarszewskiej 26 tel./fax 585622148(w dni robocze w godz. 7.00-15.00, w soboty od godz.8.00 – 12.00), lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych *Starkom* Sp. z.o.o przy ul. Tczewskiej 22, tel./fax 585623067 (w dni robocze w godz. od 7.00-15.00).

B) PRZEPISY PORZĄDKOWE
I. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA CMENTARZY KOMUNALNYCH:
1. Planowanie, organizowanie, wyznaczanie i wskazywanie miejsc grzebalnych, oraz nadzór nad prawidłową realizację planu zagospodarowania Cmentarzy
2. Przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania
3. Udostępnianie chłodni do przechowywania zwłok (przekazanie do chłodni zwłok w stanie daleko posuniętego rozkładu lub osób zmarłych na choroby zakaźne wymaga bezwzględnego spełnienia warunków określonych w:
a) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz.1783),
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. Nr 152, poz.1742),
c) Obowiązek spełnienia warunków określonych w ww. przepisach należy do przywożącego zwłoki.)
4. Udostępnianie kostnicy,
5. Kopanie i zasypywanie grobów,
6. Nadzór nad prawidłowością wykonywania usług pogrzebowych i budowlanych na terenie Cmentarza przez inne podmioty,
7. Prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
8. Utrzymywanie porządku,
9. Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenu Cmentarzy,
10. Pobieranie opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych i miejsc rezerwowanych,
11. Pobieranie opłat za usługi pogrzebowe i cmentarne,
12. Pobieranie opłat za inne usługi świadczone i wykonywane na terenie Cmentarzy, oraz wydawanie stosownych zezwoleń na ich wykonanie,
13. Oczyszczania letniego i zimowego głównych ciągów komunikacyjnych i alejek,
14. Zamykanie i otwieranie Cmentarzy.
II. OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z CMENTARZY KOMUNALNYCH:
1. Osoby przebywające na Cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego Cmentarza
2. Opiekunowie, dysponenci miejsc grzebalnych oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem utrzymywać czystość ład i porządek.
3. Miejsca pod grób ziemny, grób murowany, zabudowane lub niezabudowane objęte rezerwacją, winny być oznaczone przez ich dysponentów w sposób jednolity dla Cmentarza ustalony przez Administratora.
4. Opiekunowie, dysponenci miejsc grzebalnych, oraz miejsc objętych rezerwacją, którzy z różnych względów sami nie mogą zadbać o utrzymanie tych miejsc, w należytym stanie estetycznym, mogą skorzystać z oferty Administratora i zlecić Administratorowi Cmentarzy wykonanie takiej usługi.
Zakres prac do wykonania w ramach tzw. „Pakietu opieki nad grobami”, można ustalić z Administratorem Cmentarzy osobiście w biurze Administratora (w godzinach urzędowania biura), oraz telefonicznie pod
nr tel./fax 585622148, a także można zamówić usługę drogą elektroniczną na stronie www.cmentarzkomunalny.pl .
III. Na terenie Cmentarzy bezwzględnie niedozwolone jest:
1. zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,
2. przebywanie nieletnich dzieci bez opieki do lat 7,
3. deptanie po grobach,
4. niszczenie wyposażenia cmentarza, kaplic grobowych, niszczenia pomników, nagrobków, krzyży, elementów małej architektury,
5. Ustawianie na półkach kolumbarium wazonów lub zniczy, mogących uszkodzić jego elementy w wyniku upadku lub okopcenia (dopuszcza się składanie na półkach kwiatów bez wazonów i bez donic).
6. zaboru w celu przywłaszczenia wiązanek kwiatów, zniczy i innych akcesoriów znajdujących się na grobach,
7. picie alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem środków odurzających,
8. palenie papierosów,
9. rozniecanie ognisk, spalanie resztek roślinnych i odpadów,
10. uprawianie żebractwa,
11. wprowadzanie zwierząt,
12. jazda pojazdami jednośladowymi, deskorolkami itp.
13. samowolne wykopywanie dołów w kwaterach grzebalnych w celu zakopywania nieczystości stałych i resztek roślin,
14. wysypywanie śmieci poza miejscem wyznaczonym, a także wyrzucanie do kontenerów lub pojemników niedopalonych zniczy lub niedopałków papierosów, gruzów, nagrobków, piasku drzew i krzewów,
15. wrzucanie do pojemników na śmieci ustawionych na terenie Cmentarzy odpadów nie pochodzących z Cmentarzy.

IV. Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez uprzedniego uzgodnienia w biurze Administratora wykonywania następujących czynności:
1. wykonywania ceremonii pogrzebowych,
2. kopania grobu,
3. wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych, remontowych, rozbiórkowych itp,
4. szlifowania nagrobków metodą mechaniczną wytwarzającą duże zapylenie,
5. samowolnego wykopywania dołów na terenie kwater grzebalnych, w celu wybierania ziemi np. do podsypania jej pod zapadniętymi grobami, podnoszenia i wyrównywania nagrobków, jak również do wykonywania innych prac budowlanych i murarskich. Na prośbę zainteresowanych osób Administrator Cmentarzy może wskazać miejsce z którego można wybrać ziemię do wyżej wymienionych celów.
6. prowadzenia działalności handlowej,
7. ustawiania, przestawienia i wynoszenia z Cmentarza jego urządzeń,
8. zagospodarowania otoczenia grobu w tym utwardzenie nawierzchni, montażu ławek, skrzyń itp., ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
9. robót rozbiórkowych, remontowych i konserwatorskich nagrobków, pomników, grobowców, kaplic grobowych mających wartość pamiątek historycznych i podlegających ochronie,
10. wjazdu pojazdami mechanicznymi (z wyjątkiem wózków inwalidzkich),
11. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
12. zbierania wszelkiego rodzaju roślin,
13. umieszczania reklam, ogłoszeń i rozkładania wizytówek

V. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na Cmentarzach wymagają stosownych zezwoleń, oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Administratora.
VI. Osoby wjeżdżające na Cmentarze zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, oraz przestrzegania zasad poruszania się pojazdów określonych przez Administratora.
VII. Administratorowi Cmentarzy przysługuje prawo wglądu do pojazdów wjeżdżających na Cmentarz i wyjeżdżających z Cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych rzeczy.
VIII. Administrator Cmentarzy ma prawo do kontroli dokumentów uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej, oraz zlecenia na organizację pogrzebu.
IX. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących usługi pogrzebowe, prace kamieniarskie i budowlane na Cmentarzach.
X. Właściciel, a także Administrator Cmentarzy nie odpowiadają za szkody na grobach i wokoło grobu powstałe, na wskutek :
1. klęsk żywiołowych, lub ewentualnych zdarzeń losowych i faktycznych , między innymi spowodowanych gwałtownymi, intensywnymi opadami deszczu i śniegu,
2. awarii wodociągowych,
3. kradzieży i aktów przemocy, pobicia, wandalizmu, oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
Osoby, które zostały dotknięte czynami zabronionymi w pkt. B)X.3 zobowiązane są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w Powiatowym Komisariacie Policji w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Bohaterów Getta 2, nr telef. 58 7370222.
XI. W przypadku naruszenia Regulaminu Administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych, w stosunku do osób które nie zastosowały się do przyjętych w nim zasad.

C) POCHÓWKI, GOSPODARKA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI, PRAWO DO GROBU, ZASADY LIKWIDACJI GROBU.
Cmentarze Komunalne mogą przyjąć do pochowania każdego zmarłego we wszystkich obrządkach wyznaniowych i religijnych niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.
Na Cmentarzach urządza się pogrzeby w grobach:
• ziemnych zwykłych (grób pojedynczy),
• ziemnych pogłębionych( na nowej kwaterze 20)
• murowanych-grobowcach,
• grobach na urny (ziemne i murowane)
• murowanych,
• w niszach kolumbarium.
1. Wskazanie miejsca grzebalnego do kopania grobu oraz sprawdzenie prawidłowości wykopania pozostaje w gestii Administratora Cmentarzy
2. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do pochowania tych zwłok wymaganych przepisami prawa dokumentów i podpisania zlecenia na wykonanie usługi pogrzebowej
3. Na Cmentarzach sprzedawane są jedynie miejsca pod grób dla dokonania w nich pochówku osób zmarłych.
4. Sprzedaż miejsc za życia tzw. rezerwacji możliwe jest po uiszczeniu odpowiedniej opłaty na okres 20 lat, według stawek obowiązujących w dniu jej płatności.
5. Opłaty za miejsca pod groby ziemne i groby murowane pojedyncze wnosi się na okres 20 lat.
6. Opłaty za miejsca pod grób rodzinny murowany wieloosobowy, są opłatami jednorazowymi.
7. Przedłużenie umowy na następne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty, według stawek obowiązujących w dniu jej płatności.
8. Wykorzystanie grobu ziemnego pogłębionego, grobu murowanego lub niszy w kolumbarium do każdego następnego pochówku, jak również przekształcenie grobu ziemnego i grobu pojedynczego murowanego w grób rodzinny murowany wymaga uiszczenia stosownej opłaty.
9. Przedłużenie umowy na następne 20 lat za prawo do miejsca pod grób, powinno nastąpić przez uiszczenie stosownej opłaty w roku kalendarzowym w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty.
10. Stawki opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Starogardzie Gdańskim zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami).
11. Wniesione opłaty za miejsca pod grób nie podlegają zwrotowi.
12. Zgodnie z art.7 ust. 2- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych mogą być likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych wszystkie groby ziemne oraz groby murowane pojedyncze (także nisze w kolumbarium) po upływie 20 lat od pochowania , bądź wniesienia ostatniej opłaty, jeżeli zainteresowane osoby lub instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okres następnych 20 lat i nie uiszczą stosownych opłat.
13. Likwidacja grobów powinna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie , na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
14. Czynności związane z likwidacją grobu powinny być opisane w protokole likwidacji sporządzonym przez Administratora Cmentarzy.

D) ZASADY KOPANIA GROBÓW, ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW I USTAWIANIA NAGROBKÓW
1. Usługę kopania grobów wykonuje Administrator Cmentarzy lub wyspecjalizowane Zakłady Pogrzebowe. W przypadku kopania grobów przez Zakłady Pogrzebowe, muszą one dostosować się do ogólnych norm porządkowych, obowiązujących na Cmentarzach, oraz wskazań Administratora Cmentarzy. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez Zakłady Pogrzebowe musi być uzgodnione z Administratorem Cmentarzy.
2. Za otwarcie, zamknięcie oraz wykonanie napisów na płycie niszy kolumbarium odpowiada Administrator, za co pobiera opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.
3. Za usługę kopania grobów pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Odpowiednia opłata pobierana jest również w przypadku kopania grobów przez Zakłady Pogrzebowe.
4. Zakłady Pogrzebowe wykonujące usługi pogrzebowe na Cmentarzach Komunalnych zobowiązane są do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie
5. Przez grób zwykły ziemny, murowany oraz rodzinny rozumie się dół lub przestrzeń umożliwiające pochowanie trumien ze zwłokami.
6. Do przestrzeni przeznaczonej na grób nie są wliczone odstępy między grobami.
7. Na Cmentarzach Komunalnych przyjęto, że odstępy pomiędzy sąsiednimi grobami wynoszą 0,5 m.
8. Prawo do zagospodarowania połowy odstępów pomiędzy sąsiednimi grobami posiada dysponent grobu i nie musi uzyskać zgody sąsiednich dysponentów grobów.
9. Dysponent grobu wykonujący całkowite zagospodarowanie odstępów pomiędzy sąsiednimi grobami musi przedłożyć Administratorowi Cmentarzy pisemną zgodę dysponentów sąsiednich grobów. Pisemna zgoda uzyskana od sąsiednich dysponentów grobów wymagana jest również w przypadku obsadzeń otoczenia grobu materiałem roślinnym .
10. Dysponent grobu może ustawić nagrobek nie przekraczający granic powierzchni grobu.

E) EKSHUMACJE
1. Zgodnie z art.15.1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
b) na zarządzenie prokuratora lub sądu,
c) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.
3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

F) Nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu Cmentarzy
W stosunku do osób przebywających na terenie Cmentarzy, jak i również podmiotów gospodarczych świadczących usługi na terenie Cmentarzy, którzy nie przestrzegają ustaleń niniejszego Regulaminu - Administrator Cmentarzy ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.


Podpisał Prezydent Miasta Starogard Gdański

Starogard Gdański, dnia 15.07.2014